บุคลากร

นายคารมย์ แก้วกันยา
คอ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า

หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

นางพนิดา  องค์สวัสดิ์

วท.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

นางทิพวรรณ  สายพิณ

ปร.ด. ฟิสิกส์

นางดาราวรรณ  รอดสิน

ศ.บ. สังคมศึกษา

นายเจริญพร เจตอธิการ

ศ.ษ.ม. การบริหารการศึกษา

นางสรัญญา  งานสัมพันธฤทธิ์

ค.บ. ภาษาอังกฤษ

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวจีรนันท์-เบ้าเงิน.jpg

ว่าที่ ร. ต. วิทยา สายลาด

วศ.บ. วิศวกรรมการเชื่อม

นายธนาคาร กอมณี

วท.บ. เทคโนโลยีการจัดการ

นายสัญชัย  เกษมสุข

ค.บ. พลศึกษา

นายนรา  เดชะคำภู

อส.บ. เทคโนโลยีขนถ่ายวัสดุ

นางสาวจีรนันท์  เบ้าเงิน

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวรุ่งทิพย์-สมสุวรรณ-สารบรรณ.jpg

นางสาวรุ่งทิพย์  สมสุวรรณ